Voorschoolse voorzieningen

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen

De rijksoverheid wil kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen (harmoniseren). Zowel de financiering, de kwaliteitseisen als het toezicht worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht. Dit heeft gevolgen voor de positionering van peuterspeelzalen, de organisatievorm, de bedrijfsvoering, de communicatie, P&O beleid (o.a. toepassing cao’s, inzet vrijwilligers) en samenwerking met andere partijen in het veld. Het beoogde invoeringsmoment voor deze veranderingen is uiterlijk 1 januari 2018.

De gemeente Utrecht houdt de wettelijke taak om ook in de nieuwe situatie te voorzien in een kwalitatief goed en dekkend voorschools (educatief) aanbod.

Stand van zaken

In 2016 organiseerde de gemeente Utrecht drie bijeenkomsten rond het onderwerp ‘Harmonisatie van voorschoolse voorzieningen’. De laatste bijeenkomst vond plaats op 9 november. Op 17 november is de gemeenteraad aan de hand van een Raadsinformatiebijeenkomst geïnformeerd.

Naar aanleiding van de presentatie tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van 17 november 2016 hebben de aanwezige raadsleden gevraagd om:
•    een update over de mogelijkheden tot instandhouding van een kwantitatief en kwalitatief goed peuteraanbod binnen de huidige condities tot aan het moment van de gunning van de nieuwe opdracht;
•    informatie te leveren, die het mogelijk maakt om keuzes binnen het nieuwe wettelijke kader en de nieuw te verstrekken opdracht te bespreken en af te kunnen wegen.

Op basis van de meest recente informatie is een brief aan de gemeenteraad verzonden.
In de brief wordt een stand van zaken gegeven over het Rijksbeleid op het gebied van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en de voorgenomen wetswijziging Harmonisatie voorschoolse voorzieningen. Daarnaast is in de brief ingegaan op de volgende vragen:
•    Waar zet Utrecht met haar beleid ten aanzien van het voorschoolse aanbod de komende jaren op in?
•    Hoe kan dit in een nieuwe opdracht worden vertaald?
•    Waar zitten de kansen en uitdagingen voor de nieuwe opdracht kijkende naar de aanstaande Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk?

De raadsbrief is te vinden via deze link.

Meer weten?

U vindt hier drie handreikingen gemaakt door experts in het veld:
•    Handreiking invoering harmonisatie voor peuterspeelzaal- en kinderopvangondernemers  – Buitenhek; (PDF)
•    Handreiking Harmonisatie voor aanbieders van peuteropvang – Sardes; (PDF)
•    Handreiking Harmonisatie voor gemeenten – Sardes; (PDF)
Deze handreikingen zijn ontwikkeld in opdracht van Sociaal Werk Nederland (voorheen de MOgroep).