Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) en Utrechts Beleid

VVE is bedoeld om peuters en kleuters met een (taal-)achterstand in hun ontwikkeling of die een risico lopen de kans te bieden zonder (taal-)achterstand te laten starten in groep drie van het basisonderwijs.

Kernwoorden Utrechts beleid mbt de voorschoolse voorzieningen en VVE

De Utrechtse voorschoolse voorzieningen:

  • zijn toegankelijk voor elk kind in Utrecht, dichtbij en betaalbaar naar inkomen;
  • hebben gemengde groepen waarin kinderen samen opgroeien;
  • willen jonge kinderen goed voorbereiden op de basisschool;
  • zijn bedoeld voor kinderen die risico lopen op (taal)achterstanden;
  • bieden 10 uur per week VVE aan van hoge kwaliteit (professionaliteit);
  • richten zich op de brede ontwikkeling: taal/denken, rekenen/science, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en motoriek;
  • zijn (educatieve) partners van ouders (belangrijk onderdeel van VVE);
  • zetten in op een goede doorgaande lijn naar het PO (2-6 jaar) en werken hierin samen.

Sluitende aanpak

De consultatiebureaus van Jeugdgezondheidszorg werken met een systematische toeleiding van de peuters naar voorschools aanbod. Dat kan kinderopvang zijn (voor zover ouders al niet eerder zelf daarvoor een keus hebben gemaakt); peuterspeelzaalwerk of voorschoolse educatie (op indicatie). Met Spelenderwijs wordt intensief samengewerkt om de kinderen van ouders met een (taal-)achterstand die iets minder de weg weten in het stelsel goed toe te leiden naar het aanbod voorschoolse educatie.

Bereik doelgroeppeuters
Utrecht streeft naar een hoog bereik VVE van 95%. Per 1 oktober 2015 heeft Utrecht een bereik van 92% van de doelgroeppeuters. Op dat moment werden 1.434 van de 1.574 doelgroeppeuters bereikt.

Voorschoolse Educatie in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Voorschoolse Educatie kan zowel plaatsvinden in de kinderopvang als binnen het peuterspeelzaalwerk. Utrecht kent één aanbieder van peuterspeelzaalwerk en Voorschoolse Educatie dit is Spelenderwijs Utrecht. Daarnaast is er binnen de kinderopvang ook aanbod van Voorschoolse Educatie bij Kinderopvangorganisatie Ludens.

Ouders

In Utrecht zetten we sterk in op de samenwerking van professionals met ouders bij de opvoeding en educatie van het kind. “Opvoeden doe je samen” is het motto. Dat gebeurt al vanaf de geboorte door de medewerkers van het consultatiebureau en krijgt een vervolg in het voorschoolse aanbod en in de basisschool. Bij VVE is ook ‘educatief partnerschap’ aan de orde, daar kijken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen met de ouders wat de ouders zelf, (thuis) kunnen doen om de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen. Al dan niet met behulp van een methode/programma of materialen.
Een onderwerp als ’meertaligheid’ speelt hierbij een belangrijke rol, omdat we weten dat ruim 68% van de VVE-geïndiceerde kinderen een niet-(uitsluitend) Nederlandstalige achtergrond heeft en waarvoor Nederlands vermoedelijk de tweede taal is.
Ook het gedachtegoed van “Vreedzaam” speelt een belangrijke rol bij de visie op de omgang tussen kinderen-ouders-professionals en overige opvoeders. Wij zijn sámen verantwoordelijk voor alle kinderen.

Meer weten?

Websites

Spelenderwijs Utrecht
Nu voor Later (professioneel netwerk)

Richtinggevende kaders

Utrechts Kwaliteitskader educatie voor het jonge kind (UKK)