Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) en Utrechts Beleid

VVE is bedoeld om peuters en kleuters met een (taal-)achterstand in hun ontwikkeling of die een risico lopen de kans te bieden zonder (taal-)achterstand te laten starten in groep drie van het basisonderwijs.

Sluitende aanpak

De consultatiebureaus van Jeugdgezondheidszorg werken met een systematische toeleiding van de peuters naar voorschools aanbod. Dat kan kinderopvang zijn (voor zover ouders al niet eerder zelf daarvoor een keus hebben gemaakt); kortdurend ontwikkelingsgericht aanbod met VE voor peuters zonder VE-indicatie of voorschoolse educatie aan peuters met VE-indicatie. Utrecht heeft een toeleidingbureau, waar ouders met een (taal-)achterstand die iets minder de weg weten in het stelsel ondersteuning krijgen bij de toeleiding naar het aanbod voorschoolse educatie.

Bereik doelgroeppeuters
Utrecht streeft naar een hoog bereik VVE van 95%. Per 1 oktober 2018 heeft Utrecht een bereik van 89% van de doelgroeppeuters. Op dit moment worden 1239 van de 1.395 doelgroeppeuters bereikt.

Voorschoolse Educatie in de kinderopvang
Voorschoolse Educatie kan plaatsvinden op verschillende soorten groepen in de kinderopvang. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/voorschool.

Ouders
In Utrecht zetten we sterk in op de samenwerking van professionals met ouders bij de opvoeding en educatie van het kind. “Opvoeden doe je samen” is het motto. Dat gebeurt al vanaf de geboorte door de medewerkers van het consultatiebureau en krijgt een vervolg in het voorschoolse aanbod en in de basisschool. Bij VVE is ook ‘educatief partnerschap’ aan de orde, daar kijken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen met de ouders wat de ouders zelf (thuis) kunnen doen om de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen. Al dan niet met behulp van een methode/programma of materialen.

Een onderwerp als ’meertaligheid’ speelt hierbij een belangrijke rol, omdat we weten dat ruim 68% van de VVE-geïndiceerde kinderen een niet-(uitsluitend) Nederlandstalige achtergrond heeft en waarvoor Nederlands vermoedelijk de tweede taal is.

Ook het gedachtegoed van “Vreedzaam” speelt een belangrijke rol bij de visie op de omgang tussen kinderen-ouders-professionals en overige opvoeders. Wij zijn sámen verantwoordelijk voor alle kinderen.

Inspectie van het Onderwijs
In de periode 2007-2015 heeft de Inspectie van het Onderwijs een landelijke bestandsopname uitgevoerd naar de kwaliteit van VVE. Hier leest u het rapport over de kwaliteit van VVE in schooljaar 2015 – 2016.

Meer weten?

Websites

Spelenderwijs Utrecht
Nu voor Later (professioneel netwerk)
Ludens

Richtinggevende kaders

Utrechts Kwaliteitskader educatie voor het jonge kind (UKK)

 

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+