Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waarop hij of zij recht heeft. Om te bepalen wat dit is, zijn antwoorden nodig op vragen zoals: “Wat heeft een leerling nodig?” en “Hoe kan dat worden georganiseerd?” en “Wie zijn daarvoor nodig?”

Passend onderwijs op scholen in Utrecht

In de ondersteuningsplannen Passend Onderwijs hebben de samenwerkingsverbanden Utrecht Primair Onderwijs en Sterk Voortgezet Onderwijs de koers en activiteiten van de samenwerkingsverbanden beschreven. Deze plannen worden elk jaar geactualiseerd. Ook scholen hebben een ondersteuningsplan. Hierin staat hoe de school alle leerlingen passend onderwijs biedt en samenwerkt met de buurtteams, jeugdgezondheidszorg of leerplicht. Dit zijn de zogenoemde kernpartners. Samen met de ambulante medewerkers van de samenwerkingsverbanden ondersteunen zij de school bij het realiseren van passend onderwijs en begeleiden dit waar nodig. Zij zijn dan ook regelmatig aanwezig op de school. In Utrecht is passend onderwijs nauw verbonden met Jeugdhulp. Daarom investeren de gemeente en de samenwerkingsverbanden Primair (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) in een gezamenlijke aanpak voor jongeren en gezinnen.

Utrecht geeft uitvoering aan landelijke ambities om aantal thuiszitters terug te dringen

De gemeente Utrecht en de samenwerkingsverbanden hebben afspraken gemaakt in het Utrechts Thuiszitterspact. Met het pact sluit Utrecht zich aan bij de landelijke ambitie dat in 2020 geen kind of jongere langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Het thuiszitterspact ‘van thuiszitten naar schoolgaan’ biedt een sluitende aanpak, waarbij maatwerk voor kinderen, jongeren en gezinnen centraal staat. De spil van de aanpak is het Utrechts kernpartnermodel. Alle Utrechtse scholen hebben medewerkers van leerplicht, het buurtteam, de jeugdgezondheidszorg en het samenwerkingsverband op of aan de school verbonden. Deze kernpartners bieden kinderen, jongeren en gezinnen begeleiding vanuit hun professie en versterken de school in de basisvaardigheden en ondersteuning op maat.

Jeugdhulp en buurtteams

De buurtteams zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp in de gemeente Utrecht. Bovendien zijn er aparte teams voor voortgezet onderwijs en middelbaar. De teams hebben veel kennis en expertise waar iedereen snel, makkelijk en gratis gebruik van kan maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om opvoeden, opgroeien, echtscheiding, schulden, huiselijk geweld, verslaving, psychische problemen en meer.

Deze site gaat vanaf eind september offline. Voor vragen hierover of over content op deze site, kun je contact opnemen via het

contactformulier.
+