Voorschoolse educatie

Wat is Voorschoolse Educatie?

Om te voorkomen dat kinderen met een (taal)achterstand beginnen aan de basisschool wordt Voorschoolse Educatie ingezet. Voorschoolse Educatie is een educatief programma dat wordt uitgevoerd op een peuterspeelzaal of binnen een kinderopvanglocatie. Er is veel aandacht voor taal-, sociale-, lichamelijke- en creatieve ontwikkeling. De kinderen tekenen, zingen, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. Zij leren spelenderwijs.

Utrecht kent één aanbieder van peuterspeelzaalwerk én Voorschoolse Educatie, dit is Spelenderwijs Utrecht. Daarnaast is er binnen de kinderopvang ook aanbod van Voorschoolse Educatie bij Kinderopvangorganisatie Ludens.

Komt mijn kind in aanmerking?

Bij het consultatiebureau hoort u of uw kind in aanmerking komt voor Voorschoolse Educatie. Nadat u toestemming geeft, vertelt het consultatiebureau aan de aanbieder van uw keuze dat uw kind in aanmerking komt voor Voorschoolse Educatie.

Kosten

Ouders betalen een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage staat op de website van de aanbieder.

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt uw kind zelf aanmelden bij een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Aanmelden kan vanaf 1 tot 3,5 jaar. Als uw kind ongeveer 2,5 jaar is neemt de aanbieder contact met u op over de plaatsing en de startdatum.

Kwaliteit

Locatie
Voorschoolse Educatie wordt ingezet op peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties. Alle locaties moeten aan de wettelijke regels voor kwaliteit en veiligheid voldoen. Volksgezondheid Utrecht toetst dit regelmatig. Alleen goedgekeurde locaties worden opgenomen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Gemengde groep (speelleergroep)
Utrecht vindt het belangrijk dat de kwaliteit van Voorschoolse Educatie hoog is en blijft. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemengde groepen een gunstig effect hebben op de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand. Daarom zijn sinds 2015 alle groepen (waar Voorschoolse Educatie wordt ingezet) in Utrecht ‘gemengd’. Dat wil zeggen dat elke groep een afspiegeling is van de samenstelling van de wijk.
Een groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Elke groep bij Spelenderwijs Utrecht wordt begeleid door een team dat bestaat uit een pedagogisch medewerker(leidster), een werkbegeleider en een zorgconsulent.

Kwaliteit VVE
Het onderzoek ‘Pilot gemengde groepen’ (2011, de Haan, Leseman & Elbers) stelde vast dat niet het VVE-programma de cruciale factor is, maar de kwaliteit van het professionele handelen. Alleen als die kwaliteit goed is, gaan de kinderen versneld vooruit. Utrecht heeft naar aanleiding van het onderzoek dan ook extra geïnvesteerd in de kwaliteit van het aanbod.
Deze investeringen zijn met nieuw actieonderzoek getoetst op effectiviteit. Het blijkt dat daar waar geïnvesteerd is, professionals hoger scoren op educatieve kwaliteit en dat als de educatieve kwaliteit hoog is, kinderen versneld vooruit gaan. Klik hier voor de uitkomsten van het laatste onderzoek.

Inspectie van het onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft het rapport over de kwaliteit van VVE in de gemeente Utrecht in 2015-2016 op de site geplaatst. Volg deze link voor het onderzoek (PDF).