Uitvoering landelijke ambities terugdringen thuiszitters

De gemeente Utrecht en de samenwerkingsverbanden hebben afspraken gemaakt in het Utrechts Thuiszitterspact. Met het pact sluit Utrecht zich aan bij de landelijke ambitie dat in 2020 geen kind of jongere langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Het thuiszitterspact ‘van thuiszitten naar schoolgaan’ biedt een sluitende aanpak, waarbij maatwerk voor kinderen, jongeren en gezinnen centraal staat. De spil van de aanpak is het Utrechts kernpartnermodel. Alle Utrechtse scholen hebben medewerkers van leerplicht, het buurtteam, de jeugdgezondheidszorg en het samenwerkingsverband op of aan de school verbonden. Deze kernpartners bieden kinderen, jongeren en gezinnen begeleiding vanuit hun professie en versterken de school in de basisvaardigheden en ondersteuning op maat.